Zakres usług

Wykonujemy wszystkie procedury stosowane w nowoczesnej alergologii:

  • Testy skórne - prick, płatkowe, śródskórne.
  • Testy z krwi - umowa z certyfikowanymi laboratoriami.
  • Badania czynnościowe w diagnostyce astmy i POCHP: spirometria, próby prowokacyjne swoiste, nieswoiste.
  • Badanie tlenku azotu w powietrzu wydechowym.
  • Wodorowy test oddechowy : diagnostyka nietolerancji laktozy, fruktozy
  • Diagnostyka nieżytów nosa: rinomanometria, rinometria akustyczna, próby prowokacyjne donosowe z alergenami.
  • Odczulanie: podskórne i podjęzykowe (niebolesne).

 

BADANIA CZYNNOŚCIOWE

PEFR

Badanie oceniające szczytowy przepływ wydechowy. Możliwe do wykonywania w warunkach domowych. Zalecane w monitorowaniu astmy oskrzelowej w warunkach domowych. Badanie proste, nieinwazyjne, polegające na wykonaniu szybkiego, intensywnego wydechu.

Spirometria

Jest to podstawowe badanie diagnostyczne w chorobach obturacyjnych płuc, służy również monitorowaniu i ocenie postępu choroby. Badanie polega na wykonaniu szeregu głębokich wdechów i wydechów, w czasie których aparat dokonuje pomiarów objętości płuc i prędkości wydmuchiwanego powietrza. Badanie proste, nieinwazyjne, możliwe do wykonania już od 4-5 r.ż.

Próba broncholityczna

Próba broncholityczna wykonywana jest u pacjentów w trakcie diagnostyki chorób obturacyjnych płuc. Polega na wykonaniu spirometrii dwukrotnie: przed i po podaniu leku rozszerzającego oskrzela.  Badanie istotne w różnicowaniu pacjentów z astmą oskrzelową i POCHP.

 

TESTY

Testy skórne

Testy są podstawowym narzędziem diagnostycznym stosowanym w alergologii. Najczęściej wykonuje się testy służące do wykrywania alergii IgE-zależnej - natychmiastowej (testy punktowe - prick) oraz typu późnego (testy płatkowe).

Testy punktowe

Testy punktowe czyli testy prick są badaniem prostym, niebolesnym, dostarczającym szybkich wyników (w ciągu 20 minut). Panel badanych alergenów zależy od wieku pacjenta, wywiadu oraz od lokalnie występujących alergenów środowiskowych. Nie ma granicy wieku dla wykonywania punktowego testu skórnego. Dodatni wynik potwierdza alergię a wynik ujemny nie wyklucza jej obecności. Badanie wykonuje się na dłoniowej stronie przedramienia lub, w wyjątkowych przypadkach, na skórze pleców. Badanie polega na założeniu kropli roztworu alergenu na skórę i nakłuciu jej lancetem na głębokość ok 1 mm. Test odczytuje się po 15-20 minutach. Za wynik dodatni uważa się bąbel o średnicy 3 mm i powyżej.

Test prick-by-prick

Testy wykonywane rzadko są odmianą testów punktowych. Wykonywane w diagnostyce alergii na pokarmy. Wskazaniem do ich założenia jest podejrzenie fałszywie ujemnych testów punktowych ze standardowymi alergenami. Badanie polega na nakłuciu skóry po uprzednim ukłuciu lancetem pokarmu np. owocu, warzywa.

Testy płatkowe

Naskórkowe testy płatkowe stosuje się głównie w diagnostyce alergicznego wyprysku kontaktowego. Testy polegają  na założeniu płatków bibuły nasączonej alergenem (testuje się alergeny chemiczne) na skórze pleców i pozostawieniu ich na 48 godzin. Odczyt następuje po 48, 72 i 96 godzinach od aplikacji alergenu.

Atopowe testy płatkowe

Atopowe testy płatkowe służą wykrywaniu uczulenia na alergeny powietrznopochodne i pokarmowe u chorych na atopowe zapalenie skóry. Badanie polega na nałożeniu na skórze pleców pacjenta, na płatku bibuły, alergenu  pokarmowego lub powietrznopochodnego  i pozostawieniu go pod opatrunkiem okluzyjnym na 48 godzin. Odczytu dokonuje się po 48, 72 godzinach.

Testy śródskórne

Wykonywane głównie w diagnostyce alergii na jady owadów błonkoskrzydłych i na leki. Testy śródskórne są bardziej czułe i powtarzalne lecz mniej swoiste w porównaniu z punktowymi testami skórnymi. Są również czasochłonne i mniej bezpieczne. Wykonywane są na dłoniowej części przedramienia. Polegają na śródskórnym podaniu testowanego alergenu. Wynik odczytuje się po 15 min., w niektórych przypadkach również po 24 godzinach.

Testy in vitro

Testy in vitro czyli tzw. testy z krwi wykrywają sIgE (czyli przeciwciała skierowane przeciwko alergenom) w surowicy krwi. Testy in vitro nie dają dokładniejszych wyników niż testy punktowe, czułość i swoistość obu badań są podobne, są droższe a na wynik oczekuje się od kilku do kilkunastu dni. Jednakże  mogą okazać się przydatne w sytuacji gdy nie jest możliwe wykonanie testów punktowych np. bardzo nasilone zmiany skórne, ciężka postać astmy oskrzelowej wymagająca terapii wielolekowej lub w celu określenia komponentów molekularnych alergenów.  Można wykonać pojedyncze oznaczenie alergenu lub  gotowy panel najczęściej złożony z ok. 20 oznaczeń.

Tlenek azotu w powietrzu wydechowym FeNo

Tlenek azotu jest aktywną cząstką, pełniącą szereg istotnych funkcji regulacyjnych. Na początku lat 90-tych stwierdzono jego obecność w wydychanym powietrzu u ludzi. U pacjentów  z astmą oskrzelową wykazano trzykrotne podwyższenie tej molekuły w wydychanym powietrzu. Oznaczanie NO w wydychanym powietrzu  polega na wykonaniu w pozycji siedzącej maksymalnego, spokojnego wydechu. Badanie jest proste, nieinwazyjne, w pełni bezpieczne dla pacjenta i możliwe do wykonania zarówno u małych dzieci jak i u osób dorosłych.

 TESTY NA LEKI   

W wybranych przypadkach wykonujemy testy na leki. Technika wykonywania testów jest taka sama jak w przypadku innych alergenów. W diagnostyce testów na leki wykonujemy testy prick, testy śródskórne i testy płatkowe.

 

PRÓBY PROWOKACYJNE

Test wysiłkowy

Test prowokacyjny wysiłkowy przeprowadzany jest na cykloergometrze rowerowym lub na bieżni. Badanie służy wykrywaniu duszności powysiłkowej  u pacjentów z objawami astmy powysiłkowej. Pacjent wykonuje kontrolowany, krótki, ale bardzo intensywny wysiłek fizyczny. Przed i  po wysiłku fizycznym  wykonywana jest spirometria w celu zbadania jego wpływu  na drożność oskrzeli.

Próby donosowe

Prowokacyjne testy donosowe wykonujemy w sytuacji, gdy istnieją wątpliwości co do alergenu wywołującego objawy. Ma to istotne znaczenie w planowaniu immunoterapii (odczulania)  lub w przypadku eliminacji alergenu ze środowiska chorego. Test polega na podaniu alergenu na śluzówki nosa i obserwacji reakcji alergicznej.  Ze względu na możliwość wystąpienia reakcji  ogólnoustrojowej badanie możliwe jest do wykonania tylko w wysokospecjalistycznych ośrodkach przygotowanych do leczenia stanów zagrożenia życia.

Test z nieizotonicznym roztworem soli

Pod wpływem inhalacji 4,5% NaCl u blisko 80% pacjentów z objawową astmą oskrzelową dochodzi do obturacji oskrzeli. Badanie polega na  oddychaniu  powietrzem z nebulizatora przez wydłużające się okresy. Po każdej inhalacji wykonywana jest spirometria.

Wodorowy test oddechowy

Badanie służy wykrywaniu nietolerancji  cukrów prostych : laktozy i fruktozy lub przerostu bakteryjnego jelit.
Badanie jest proste do wykonania, nieinwazyjne możliwe do wykonania od 5 roku życia.
Po jednodniowej diecie wyłączającej z posiłków produkty mleczne , surowe owoce i warzywa, rano, na czczo otrzymujemy do wypicia testowany płyn z określoną zawartością laktozy, fruktozy, glukozy lub laktulozy. Co ok. 30 wykonujemy głęboki wydech w celu określenia zawartości tlenku wodoru w wydychanym powietrzu. Badanie bardzo pomocne w diagnostyce różnicowej alergii i nietolerancji mleka, owoców i warzyw.

 

cennik usług